פעילויות נוספות

ראיונות קליניים

מסורת של התבוננות פסיכואנליטית במסגרת של קליניקה פסיכיאטרית. 

מטווים

מפגשי מורים-משתתפים, המיועדים לטוות רשת של שיח פתוח בסוגיות הנוגעות לתיאוריה ולפרקטיקה האנליטית.

סדנאות

העברה ותמרוני העברה בהתנסות האנליטית  II  מה רוצה אישה?  II פסיכואנליזה עם ילדים – ילדים במלחמה