חלון לאסכולה - קיבעון וחזרה, גורלם בסוף האנליזה - 24.1.22.